USDA FAS-GAIN BÁO CÁO SỰ TIẾN BỘ CỦA CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP Ở BANGLADESH

Mạng thông tin nông nghiệp toàn cầu của USDA FAS đưa ra các cập nhật về thực trạng công nghệ sinh học nông nghiệp ở Bangladesh. Theo báo cáo, nghiên cứu công nghệ sinh học đang tiến bộ ở Bangladesh một cách đặc biệt trong một số vụ với sự hỗ trợ của các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và các đối tác phát triển.
Mục tiêu của quốc gia là đảm bảo an toàn và an ninh lương thực thông qua việc phát triển các cây trồng công nghệ sinh học và chống chịu stress phi sinh học với chi phí sản xuất thấp. Quan điểm hỗ trợ của chính phủ này tạo ra tác động tích cực đối với nghiên cứu, khuyến khích các nhà khoa học phát triển các giống mới sử dụng công nghệ sinh học. Hệ thống quản lý luôn được điều chỉnh để theo kịp với nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học, đồng thời đẩy mạnh việc thương mại hoá các sản phẩm GM.

Tải report để tham khảo thêm.
Nguồn: www.isaaa.org