GEN CỦA KHOAI TÂY HOANG DẠI COMMERSON CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỐNG CHỊU KHÔ HẠN VÀ LẠNH GIÁ CỦA CÂY ARABIDOPSIS

Khoai tây (Solanum tuberosum) là cây trồng rất nhạy cảm với lạnh giá và khô hạn, không thích nghi tốt với nhiệt độ lạnh. Khoai tây hoang dại Commerson (Solanum commersonii) là loài hoang dại cho củ giống như khoai tây canh tác, chống chịu lạnh giá tốt hơn rất nhiều và kháng hạn hơn khoai tây canh tác. Protein đóng vai trò yếu tố phiên mã CBF/DREB có chức năng quan trọng trong khoai tây, giúp cây phản ứng với những stresses phi sinh học bao gồm khô hạn và băng giá.

Để khai thác tốt chức năng khác nhau giữa CBF1(StCBF1) của khoai tây trồng và CBF1 (ScCBF1) của khoai tây hoang dại Commerson, nhóm nghiên cứu của Jian Li thuộc Đại học Nông nghiệp Sơn Đông đã cho thể hiện thành công hai gen này trong cây Arabidopsis với hai dòng khác nhau. Tất cả cây chuyển gen ấy đều thể hiện kiểu hình lùn, trổ bông muộn, lá dầy hơn và điểm những chấm hồng. Tuy nhiên, dòng chuyển gen ScCBF1 thể hiện sự chống chịu đáng kể đối với lạnh giá và khô hạn hơn dòng chuyển gen StCBF1. Mức độ thể hiện của nhiều gen liên quan đến chịu lạnh và phát triển, bao gồm các gen ức chế cây tăng trưởng và trổ bông muộn, cũng cao hơn trong tất cả các cây chuyển gen. 

Kết quả cho thấy hai gen CBF1 có vai trò quan trọng trong phản ứng của cây đối với stress phi sinh học, tăng trưởng và phát triển. Tuy nhiên, ScCBF1 có chức năng rõ hơn StCBF1

Tham khảo thêm trên Plant Science.
Nguồn: www.isaaa.org