VAI TRÒ CỦA GEN SLJAZ2 TRONG CÂY CÀ CHUA

Protein JAZ (Jasmonate ZIM-domain) là những phân tử repressors rất quan trọng trong chu trình truyền tín hiệu “jasmonic acid”. JAZ proteins còn tham gia vào nhiều tiến trình phát triển khác nhau, kháng stress sinh học và phi sinh học trong cây Arabiodopsis. Tuy nhiên, việc nghiên cứu protein JAZs trong cây cà chua (Solanum lycopersicum) vẫn còn rất ít, đặc biệt là vai trò của nó trong tăng trưởng và phát triển của cây.

Nhóm nghiên cứu của Xiaohui Yu thuộc Đại Học Trùng Khánh, Trung Quốc đã phân lập được một gen điển hình trong cây cà chua - gen SlJAZ2 mã hóa protein JAZ. Cây cà chua biến đổi gen thể hiện mạnh mẽ gen SlJAZ2 làm tượng khối sơ khởi của lá nhanh hơn, làm cây lùn lại và chiều dài lóng thân ngắn lại. Họ quan sát thấy có ít trichomes (lông thân) hơn, xuất hiện sớm hơn chồi mọc nhánh ngang và hoa nhiều hơn.

Phân tích cho thấy những gen có liên quan đến sự kéo dài tế bào và sinh tổng hợp gibberellin đều ở trạng thái điều tiết gen theo kiểu “down”, giống như những gen điểu khiển hình thành lông thân cà chua (trichome formation). Sự tượng khối sơ khởi chồi hoa trong cây  chuyển gen sớm hơn so với kết qua điều tiết gen theo kiểu “up”điều khiển thời gian ra hoa sau khi gen SlJAZ2 thể hiện mạnh mẽ. 

Kết quả đã chứng minh rằng gen SlJAZ2 có trong tiến trình giúp cây chuyển từ trạng thái tăng trưởng sang trạng thái phát dục.

Tham khảo thêm trên Plant Science.
Nguồn: www.isaaa.org