PHÁT TRIỂN GIỐNG LÚA NẾP THÔNG QUA HỆ THỐNG CRISPR-CAS9 - ĐỘT BIẾN CÓ CHỦ ĐÍCH

Trong cây lúa (Oryza sativa), hàm lượng amylose được kiểm soát bởi một gen trội Waxy. Nhóm nghiên cứu của Jinshan Zhang thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Trung Quốc đã sử dụng CRISPR-Cas9 để tạo ra một đột biến làm mất chức năng (loss-of-function mutation) gen Waxy trong hai giống lúa japonica trồng đại trà hiện nay. 

Đột biến với hệ thống chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9 đối với gen Waxy làm giảm hàm lượng amylase trong cây lúa tẻ, chuyển nó trở thành lúa nếp mà không làm ảnh hưởng gì đến tính trạng nông học mong muốn. Nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc chuyển những “transgenes” trong  thế hệ con lai của các dòng được chỉnh sửa gen. 

Thành công của hệ thống CRISPR-Cas9 trong phát sinh đột biến gen Waxy cây lúa có thể mang lại một chiến lược khá hiệu quả để cải thiện tính dẻo của những giống lúa cao sản ưu việt. Nghiên cứu còn cho thấy một mẫu hình trong cải tiến giống cây trồng có thể thương mại hóa, bởi động tác chỉnh sửa gen trực tiếp trong các giống lúa cao sản ưu việt. 

Tham khảo thêm trên Journal of Integrative Plant Biology.
Nguồn:www.isaaa.org