TAHDZIPI-5 ĐIỀU KHIỂN CHỐNG CHỊU KHÔ HẠN VÀ LẠNH CỦA CÂY LÚA MÌ

Đặc điểm của gen liên quan đến chống chịu stress có thể giúp người ta hiểu rõ hơn về cơ chế phản ứng của thực vật đối với stress do điều kiện ngoại cảnh. Nghiên cứu này được thực hiện bởi nhóm khoa học gia đứng đầu là Yunfei Yang thuộc Đại Học Adelaide, Australia. Họ xác định được vai trò của gen TaHDZipI-5 trong cây lúa mì. 

Gen TaHDZipI-5 mã hóa protein TF (transcription factor) đáp ứng với stress khi cây phản ứng với lạnh giá (frost) và khô hạn. Các tác giả công trình khoa học này đã ghi nhận rằng gen TaHDZipI-5 được kích hoạt mạnh mẽ bởi nhiệt độ thấp. Sự thể hiện gen TaHDZipI-5 rất mãnh liệt khi lúa trổ bông và giai đoạn đầu của phát triển hạt lúa mì trong điều kiện bình thường, cho thây gen TaHDZipI-5 có trong nội dung điều hòa sự thể hiện gen chống chịu lạnh khi lúa trổ bông. 

Siêu biểu hiện gen TaHDZipI-5 trong giống lúa làm lúa mì tăng cường đáng kể tính chống chịu lạnh giá và khô hạn của nó trong các dòng cây chuyển gen. Tuy nhiên, những kiểu hình không mong muốn đồng thời lại xuất hiện trong các dòng cây này, bao gồm tính trạng chiều cao cây giảm, sinh khối giảm, trổ bông muộn, và năng suất giảm.

Gen ấy có thể là gen ứng cử viên đối với sự phát triển tính trạng chống chịu lạnh giá và khô hạn của lúa mì. Tuy nhiên, những nghiên cứu sâu hơn cho thấy cần phải hạn chế những kiểu hình không mong muốn nói trên.

 Tham khảo thêm trên Plant Biotechnology Journal.
Nguồn: www.isaaa.org