CÁC NHÀ KHOA HỌC SỬ DỤNG CRISPR ĐỂ CẢI BIÊN PROMOTERS VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

Daniel Rodríguez-Leal và Zachary Lippman thuộc tổ chức Cold Spring Harbor Laboratory đã sử dụng công nghệ chỉnh sửa hệ gen “CRISPR” để cải biến trình tự trong phân tử promoter của những gen điều khiển năng suất cà chua. Nghiên cứu giúp người ta xây dựng nên một catalog giúp chọn tính trạng nông học tốt nhất và điều chỉnh chúng trong mùa vụ kế tiếp. 

Thông qua sự cải biên tối thiểu ấy trong những promoters, các nhà nghiên cứu đã nhanh chóng tạo ra các phiên bản trong điều khiển sản lượng cà chua trong tương lai, bao gồm kiến trúc của cây, kích thước và dạng hình quả cà chua. Thông qua sử dụng kỹ thuật CRISPR để cải tiến những promoters như vậy, thay vì cải biên gen, người ta có thể điều khiển kết quả về năng suất quả cà chua. 
 
Tham khảo thêm trên The Pew Charitable Trusts 
Nguồn: www.isaaa.org