CHU TRÌNH TRUYỀN TÍN HIỆU MỚI GIÚP CÂY LÚA CHỐNG CHỊU LẠNH GIÁ

GS. Chong Kang và nhóm nghiên cứu của ông từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAAS) đã báo cáo về một cơ chế mới về tính chống chịu lạnh giá của cây lúa (chilling tolerance). Bài viết này được in trên tạp chí Developmental Cell. 

Năm 2009, nhóm nghiên cứu này đã cho siêu biểu hiện gen OrbHLH2, có tính trạng chống chịu với stress điều tiết áp suất thẩm thấu từ cây Arabidopsis. Họ đã phát hiện rằng protein bị kích hoạt khi có lạnh xảy ra là kinase OsMAPK3 nó sẽ thực hiện tiến trình phosphoryl hóa yếu tố phiên mã OsbHLH002/OsICE1 trực tiếp làm tăng cường hoạt động chuyển thông tin vào hệ gen. Hơn nữa, OsMAPK3 đã làm yếu đi sự tương tác giữa OsbHLH002 và E3 ubiquitin ligase OsHOS1, điều này dẫn đến sự suy giảm “ubiquitination” (protein chuyển thành các amico acid) và làm suy thoái OsbHLH002. 

Hàm lượng protein tăng và sự truyền thông tin cũng tăng đối với OsbHLH002 là bật mở gen OsTPP1 (mã hóa trehalose-6-phosphatase) để thủy phân trehalose-6-phosphate, làm tăng hàm lượng trehalose và cải tiến tính chống chịu lạnh giá của cây lúa. 

Tham khảo thêm thông tin trên Developmental Cell.
Nguồn: www.isaaa.org