GEN THPP1 TRONG CÂY LÚA CHUYỂN GEN TĂNG CƯỜNG TÍNH CHỐNG CHỊU STRESS KIỀM (ALKALI)

Enzyme “pyrophosphorylase” vô cơ vô cùng cần thiết trong sự phân giải nước của pyrophosphate đối với phosphate vô cơ trong suốt quá trình tăng trưởng của cây. Các nhà khoa học Trung Quốc, đứng đầu là Rui He thuộc ĐH Nông Nghiệp Thẩm Dương  và Viện Hàn Lâm Khoa Học Nông Nghiệp Trung Quốc, đã nghiên cứu cây lúa chuyển gen siêu biểu hiện gen mã hóa pyrophosphatase hòa tan có tính chất vô cơ, gen ThPP1, từ cây cải muổi (salt cress) – tên khoa học là Thellungiella halophila, đáp ứng với stress kiềm (alkaline stress; viết tắt là AS).

 Phân tích cho thấy các dòng lúa chuyển gen tăng cường tính chống chịu với AS khi so sánh với cây lúa nguyên thủy. Tổng cộng có 379 gen thể hiện hết sức khác nhau được tìm thấy có tính chất điều tiết theo kiểu UP trên lá cây lúa chuyển gen. Phân tích sâu hơn cho thấy tính kháng mạnh mẽ này của cây lúa chuyển gen đối với AS dường như kết hợp với sự điều tiết kiểu UP của những gen điều khiển hoạt động điều hòa áp suất thẩm thấu. 

Gen ThPP1 có vai trò quan trọng trong điều tiết khi cây lúa chống chịu lại AS, và đây là một gen ứng cử viên trong cải tiến giống lúa cũng như giống cây trồng khác, chống chịu lại kiềm. 

Tham khảo thêm nghiên cứu trên Plant Cell Reports.
Nguồn: www.isaaa.org