MIR172C VÀ NNC1 ĐIỀU KHIỂN SỰ PHÁT TRIỂN RỄ CÂY ĐẬU TƯƠNG KHI PHẢN ỨNG VỚI STRESS MẶN

Rễ cây trồng cực kỳ nhạy cảm với mặn. Tuy nhiên, cơ chế phân tử của chúng về điều tiết của gen theo kiểu nào vẫn chưa được biết rõ ràng. Những nghiên cứu trước đây đã ghi nhận gen miR172c và NNC1 có vai trò quan trọng trong sự cộng sinh của cây đậu tương với vi khuẩn cố định đạm. Vì promoter của gen miR172c có rất nhiều nguyên tố liên quan đến các loại stress, miR172c có thể đóng một vai trò đối với stress phi sinh học. Zulfiqar Ali Sahito và Lixiang Wang thuộc Đại Học Nông Nghiệp Huazhong, Trung Quốc đã nghiên cứu miR172c nhằm xác định cơ chế linh hoạt  phát triển rễ (root developmental flexibility). 

Họ thấy rằng miR172c bị kích hoạt mạnh khi có stress mặn xảy ra trong cây đậu tương (Glycine max).Sự thể hiện mạnh mẽ của gen miR172c đã làm tăng phản ứng nhạy cảm rễ đậu tương với stress mặn. Trái lại khi làm “knockdown” hoạt động của gen miR172c cho kết quả mức độ nhạy cảm này giảm đi đối với stress mặn. 

Bên cạnh đó, gen đích của miR172c, là NNC1 (Nodule Number Control 1), điều tiết theo kiểu DOWN  trong điều kiện bị stress mặn. Rễ cây đậu tương chuyển gen hoặc biểu hiện mạnh mẽ, hoặc bị “knocked-down” thể hiện gen NNC1. Chúng thể hiện sự biến đổi độ nhạy cảm của rễ đối với stress mặn. 
Kết quả nghiên cứu này chứng ming rằng “module”  miR172c-NNC1 giúp rễ cây đậu tương chống chịu stress mặn tốt hơn. 

Tham khảo đầy đủ về nghiên cứu trên BMC Plant Biology.
Nguồn: www.isaaa.org