EFSA CÔNG BỐ Ý KIẾN KHOA HỌC VỀ NGÔ BIẾN ĐỔI GEN ĐA TÍNH TRẠNG

Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) thuộc Ủy ban An toàn thực phẩm châu Âu về các sinh vật biến đổi gen (GMO Panel) đã công bố ý kiến khoa học về sự an toàn của sự kiện ngô biến đổi gen kháng glufosinate- glyphosate và kháng sâu 1507 × 59122 × MON810 × NK603 và 10 sự kiện đơn lẻ là các dòng gốc của sự kiện này. Ý kiến khoa học được công bố dựa trên đơn xin cấp phép EFSA-GMO-NL-2011-92 theo Quy định (EC) số 1829/2003 của Pioneer.
 
Phạm vi áp dụng của đề xuất EFSA-GMO-NL-2011-92 là cho thương mại hóa ngô 1507 × 59122 × MON810 × NK603 và tất cả các sự kiện đơn lẻ của nó, độc lập với nguồn gốc, với mục đích sử dụng làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.
 
Ủy ban An toàn thực phẩm châu Âu về các sinh vật biến đổi gen trước đây đã đánh giá bốn sự kiện đơn lẻ được kết hợp trong ngô đa tính trạng lần này và năm sự kiện đơn lẻ được tích hợp và xác định không có mối quan ngại nào về an toàn. Không có số liệu mới về các sự kiện đơn lẻ hoặc sự kết hợp của các sự kiện đã đánh giá trước đó dẫn đến sự sửa đổi các kết luận đã được xác định ban đầu. Uỷ ban GMO kết luận rằng ngô đa tính trạng 4 sự kiện là an toàn và có giá trị dinh dưỡng tương tự như ngô không biến đổi gen. 
 
Tham khảo thêm thông tin chi tiết trên Tạp chí EFSA.
Nguồn: www.isaaa.org