AUSTRALIAN OGTR PHÁT HÀNH BÁO CÁO VỀ NGHIÊN CỨU THÁI ĐỘ CỦA CÔNG CHÚNG VỀ CÔNG NGHỆ GEN VÀ CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN VÀO NĂM 2017

Văn phòng của Cơ quan Quản lý Công nghệ Gene (OGTR) của Úc đã phát hành "Thái độ của Cộng đồng về Công nghệ Gene", một báo cáo nghiên cứu năm 2017 về thái độ của công chúng đối với các sinh vật biến đổi gen (GMOs), công nghệ gen và các quy định của nó.

Phát hiện chung của cuộc khảo sát năm 2017 là thái độ đối với các GMO đã được giải quyết, phản ánh rất chặt chẽ các kết quả từ nghiên cứu năm 2015 và không cho thấy mức độ thay đổi so sánh với các nghiên cứu trước đó. Các phát hiện chính cho thấy rằng kiến thức về những loại thực phẩm biến đổi gen ở Úc là GM nói chung là kém.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy hầu hết người trả lời (71%) đều cảm thấy công nghệ sinh học sẽ cải thiện cuộc sống trong tương lai, trong khi chỉ có 46% cảm thấy rằng sản phẩm biến đổi gen sẽ cải thiện cuộc sống trong tương lai. Mặc dù chỉ có 43% người có nhận thức hoặc kiến thức về sinh học tổng hợp nhưng đã có một sự hỗ trợ đáng kể cho nó khi người trả lời(62%)  đưa ra được định nghĩa.

Hơn một nửa số người trả lời (56%) cho biết họ đã biết về chỉnh sửa gen và 57% nghĩ rằng nó có thể cải thiện cuộc sống trong tương lai, nhưng 17% nghĩ rằng nó có thể làm mọi thứ tồi tệ hơn. Chỉnh sửa gen nhận được sự chấp nhận khá cao (42%) so với các kỹ thuật khác, khi được yêu cầu thực hiện một thay đổi nhỏ đối với một gen hiện có trong cây, như đã được thực hiện trong quá trình chỉnh sửa gen.

Để biết thêm chi tiết, tham khảo báo cáo tại trang web OGTR.
Nguồn: www.isaaa.org