ĐỒNG BIỂU HIỆN GEN ATNHX1 VÀ GEN BAR CẢI TIẾN TÍNH CHỐNG CHỊU MẶN VÀ KHÁNG THUỐC TRỪ CỎ CỦA ĐẬU XANH

Đậu xanh (Vigna radiata) là loài cây trồng khá phổ biến ở Đông Nam Á, với hàm lượng protein dễ tiêu hóa. Tuy nhiên, nhiễm mặn đã làm hạn chế nghiêm trọng sự tăng trưởng và năng suất của đậu xanh, trong khi đó, cỏ dại và bệnh cây đã làm thiệt hại gay gắt đến sản lượng đậu xanh. Người ta muốn đưa vào giống đậu xanh tính chịu mặn và tính kháng thuốc cỏ cùng một lúc. Sanjeev Kumar thuộc Viện Công nghệ Guwahati, Ấn Độ tiến hành cho đồng biểu hiện gen AtNHX1, mã hóa “tonoplast Na+/H+ antiporter” từ cây Arabidopsis, và gen bar, điều khiển tính kháng thuốc diệt cỏ, trong cây đậu xanh thông qua chuyển nạp gián tiếp nhờ vi khuẩn Agrobacterium. 

Các điều kiện bất lợi làm kích hoạt sự biểu hiện gen AtNHX1 làm cải tiến đáng kể tính chống chịu mặn của cây đậu xanh chuyển gen so với cây đậu xanh dạng dại (WT). Sự biểu hiện gen bar giúp cây kháng được thuốc diệt cỏ. So sánh với cây WT, dòng đậu xanh chuyển gen tăng trưởng tốt hơn trong điều kiện bị stress mặn ở thí nghiệm nhà lưới. Cây chuyển gen còn cho thấy có sự điều hòa ion tốt hơn trong nội bào chất (ion homeostasis), điều hòa áp suất thẩm thấu tốt hơn, làm giảm sự tổn thương màng tế bào, quang hợp và sự thoát hơi nước tốt hơn khi so sánh với cây WT trong điều kiện bị stress mặn. 
Đây là cơ sở khoa học để cải tiến giống đậu xanh ở Đông Nam Á trên vùng đất bị nhiễm mặn. 

Tham khảo thêm nghiên cứu trên Frontiers in Plant Science.
Nguồn: www.isaaa.org