OGTR ÚC NHẬN ĐƯỢC ĐƠN XIN THƯƠNG MẠI HÓA HOA RUM BIẾN ĐỔI GEN

Văn phòng của Cơ quan Quản lý Công nghệ Gene (OGTR) đã nhận được đơn đăng ký theo Đạo luật Công nghệ Gene 2000 (Đạo luật) về các Thỏa thuận liên quan đến Sự Phát hành Dự kiến (DIR) của các sinh vật biến đổi gen (GMOs) vào môi trường Úc. Đơn xin cấp phép (DIR 158) của GO Resources Pty Ltd đề xuất việc đưa ra thương mại hai dòng hoa rum (safflower) biến đổi gen. Giống hoa rum biến đổi gen đã được cải tiến để làm giảm sự biểu hiện của hai gen sinh tổng hợp axit béo để tạo ra axit oleic trong hạt và cũng có chứa một gen marker được sử dụng để lựa chọn cây trong giai đoạn đầu của nghiên cứu.

 DIR 158 hướng tới giới thiệu hoa rum biến đổi gen vào hệ thống canh tác của Úc. Nếu giấy phép được ban hành, cây rum và các sản phẩm từ chúng sẽ được đưa vào thương mại tổng hợp, với dầu có nguồn gốc từ dầu hoa rum biến đổi gen dùng cho sản xuất dầu công nghiệp thương mại. Các sản phẩm có nguồn gốc từ cây rum không dùng cho thực phẩm của con người.

Kế hoạch Đánh giá và Quản lý Rủi ro cho ứng dụng sẽ được công bố vào tháng 3 năm 2018.

 Để biết thêm thông tin, bao gồm thông báo đăng ký, câu hỏi và câu trả lời và bản tóm tắt đơn xin cấp phép, vui lòng truy cập trang DIR 158 trên trang web OGTR.
Nguồn: www.isaaa.org