ÁP DỤNG HỆ THỐNG CHỈNH SỬA HỆ GEN CRISPR-CAS9 TRÊN CẢI DẦU THỂ NHỊ BỘI KÉP KHÁC LOÀI

CRISPR-Cas9 đã và đang là công cụ rất có giá trị phục vụ nghiên cứu và được ứng dụng rộng rãi đối với nhiều loài cây khác nhau. Tuy nhiên, phương pháp này chưa được áp dụng phổ biến đối với loài thực vật thể nhị bội kép khác loài (allotetraploid) như cây cải dầu (rapeseed: Brassica napus), một loài cây trồng quan trọng cho dầu làm thực phẩm và gia vị. Các nhà khoa học thuộc  Đại học Nông nghiệp Hoa Trung, đứng đầu là Hong Yang, đã xem xét ảnh hưởng đột biến có chủ đích của hệ thống CRISPR-Cas9 đối với 12 gen. Nhóm cũng xem xét thành phần, mức độ chuyên biệt và mức độ di truyền của các gen nói trên bị cải biên theo chủ đích trong cây B. napus. 

Kết quả cho thấy: tần suất đột biến trung bình đối với một gen đơn mục tiêu sgRNA ở thế hệ T0 is 65.3%. Cây đồng hợp tử cũng được tìm thấy trong thế hệ T0. Tổng số 48,2% cây có gen đột biến, gồm loại hình đồng hợp tử (homozygotes), loại hình “bi-alleles”, và loại hình dị hợp tử (heterozygotes), chúng được di truyền ổn định cho trong  thế hệ T1 mà không có bất cứ đột biến mới nào xảy ra hoặc bị hoàn nguyên trở lại như cũ. Hơn nữa, không thấy đột biến không mong muốn (off-target sites) trong các cây T0.

Điều này minh chứng CRISPR-Cas9 là công cụ rất hiệu quả để sáng tạo ra sự cải biên mới trong hệ gen có chủ đích tại nhiều loci cùng một lúc của cây cải dầu. 

Tham khảo thêm các nghiên cứu mới trên Scientific Reports.
Nguồn:www.isaaa.org