SIÊU BIỂU HIỆN GEN OSERF48 KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG RỄ VÀ SỰ CHỐNG CHỊU KHÔ HẠN Ở CÂY LÚA

Họ protein AP2/ERF là một yếu tố phiên mã rất chuyên biệt của thực vật với tiến trình hoạt động có tính chất phát triển và chống chịu stress. Nhóm nghiên cứu của Harin Jung thuộc Đại Học Quốc Gia Seoul, Hàn Quốc đã nghiên cứu gen OsERF48 điều khiển tiến trình hoạt động của protein nói trên khi bị khô hạn.

Khi gen OsERF48 siêu biểu hiện trong cây lúa thông qua ROXOsERF48 chuyên biệt đối với rễ lúa hoặc or OXOsERF48 chuyên biệt trên toàn thân cây lúa, dòng lúa chuyển gen này biểu hiện rễ dài và phát triển nhiều hơn so với đối chứng. Khi cây sinh trưởng trên môi trường có chứa 40% polyethylene glycol dưới điều kiện bị khô hạn, nhưng cây ROXOsERF48 có rễ tăng trưởng mạnh hơn rất nhiều so với cây OXOsERF48 và đối chứng. Hơn nữa, cây ROXOsERF48 cho năng suất cao hơn cây OXOsERF48 và đối chứng dưới điều kiện khô hạn ở ngoài đồng. 

Nhóm nghiên cứu đặt giả thuyết rằng có 20 gen liên quan đến khô hạn, phối hợp với sự biểu hiện của OsERF48. Các gen ấy bao gồm chức năng truyền tín hiệu khi bị stress và phản ứng với khô hạn, đó là gen OsCML16, một gen chủ lực trong sự truyền tín hiệu calcium khi cây bị stress phi sinh học, mà điều kiện bất thuận này có liên quan trực tiếp đến OsERF48. Điều đó chứng minh rằng OsERF48 điều tiết gen OsCML16, làm tăng cường sự tăng trưởng rễ lúa giúp chống chịu tốt với khô hạn. 

Tham khảo thêm thông tin trên Plant Biotechnology Journal.
Nguồn: www.isaaa.org