nhx-transporters-tu-cay-atiso-chuyen-vao-he-gen-cay-lua-cai-tien-tinh-chiu-man

Những phân tử “transporters” vận chuyển cation thuộc loại hình NHX của thực vật thể hiện có sự trao đổi cation giúp cây chịu mặn và phát triển gen đồng dạng potassium. Yang Zeng và cs. thuộc ĐH Nông nghiệp Nam Kinh, Trung Quốc đã phân lập hai gen đồng dạng và định tính hai gen NHX ấy, đó là HtNHX1 và HtNHX2, từ cây atiso “Jerusalem” chống chịu mặn (Helianthus tuberosus). 

Hai gen này được dòng hóa và cho thể hiện riêng biệt nhau trong giống lúa chuyển nạp gen. Cả hai nghiệm thức xử lý trong đất và trong môi trường lỏng đều cho kết quả thể hiện gen HtNHX1 hoặc HtNHX2 giúp cây lúa chống chịu mặn. Hơn nữa, sự thể hiện gen HtNHX2 làm tăng năng suất lúa, chỉ số thu hoạch, hấp thu dinh dưỡng trong điều kiện thiếu potassium, bị nhiễm mặn hoặc thiếu dinh dưỡng nói chung.

Kết quả này chứng minh rằng NHX transporters có chức năng hấp thu dinh dưỡng của cây trồng. 

Thàm khảo thêm về nghiên cứu trên Plant Biotechnology Journal.
Nguồn: www.isaaa.org