KENYA BắT ĐầU KHảO NGHIệM TRÌNH DIễN QUốC GIA BÔNG BT

Cơ quan An toàn Sinh học Quốc gia Kenya đã chấp thuận khảo nghiệm bông Bt (sự kiện MON 15985). Trong Công báo Kenya được ban hành vào ngày 8 tháng 9 năm 2017 do Chính phủ Cộng hòa Kenya xuất bản, Thông báo số 8846 liệt kê các đơn xin cấp phép cây trồng biến đổi gen đã được phê duyệt trong năm 2016-2017, bao gồm chuối chuyển gen kháng bệnh thối nhũn ở chuối “Banana Xanthomas Wilt” (BXW) , và thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và nhà kính giống khoai lang cải tiến để kháng cỏ dại đã được phê duyệt vào tháng 11 năm 2016.
Dự án bông Bt nhằm phổ biến bông bảo vệ côn trùng và các dẫn xuất biến đổi của nó ở Kenya, trong khi đó, nghiên cứu về chuối biến đổi gen đánh giá các giống cây được người Kenya ưa thích để chống lại bệnh BXW trong khảo nghiệm diện hẹp. Nghiên cứu về khoai lang chuyển gien đánh giá khả năng kháng cỏ dại thông qua công nghệ RNA trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và nhà kính tại Kenya.

Tham khảo công ước trên Kenya Gazette Vol. CXIX No. 132.
Nguồn: www.isaaa.org