GEN CỦA CÂY NHO DẠNG DẠI KHÁNG BỆNH PHẤN TRẮNG ĐƯỢC CHUYỂN VÀO CÂY NHO BIẾN ĐỔI GEN

Sự thủy phân protein thành amino acid bởi hệ enzyme (ubiquitination) có vai trò quan trọng trong tính kháng bệnh của cây. Lingmin Dai và cs. thuộc Đại học Tây Bắc A&F, Trung Quốc đã phân lập và định tính gen mã hóa enzyme “RING-type ubiquitin ligase”, VpUR9, từ mẫu giống nho dại Trung Quốc kháng bệnh phấn trắng (Vitis pseudoreticulata). Kết quả được công bố trên tạp chí Plant Cell Tissue and Organ Culture. 

Gen được tìm thấy bị kích thích khi có bệnh phấn trắng tấn công và nghiệm thức xử lý salicylic acid (SA). Gen VpUR9 đã được tách dòng và được chuyển nạp vào giống nho trồng nhiễm bệnh phấn trắng (Vitis vinifera L.) – giống nho Red Globe. Mười hai dòng nho chuyển gen có chứa gen này được tạo ra, không có dòng nào nhiễm bệnh phấn trắng. Bên cạnh đó, sự thể hiện của những gen có liên quan đến tính kháng bệnh trong giống nho Red Globe chuyển gen cũng giảm so với cây dạng dại khi chủng nấm gây bệnh phấn trắng và khi xử lý salicylic acid. 

Kết quả cho thấy gen VpUR9 có thể điều tiết một cách tiêu cực tính kháng của giống nho Red Globe chuyển gen đối với bệnh phấn trắng thông qua sự biến đổi chu trình tự vệ tùy thuộc vào SA và MeJA. 

Tham khảo thêm về nghiên cứu trên Plant Cell Tissue and Organ Culture.
Nguồn: www.isaaa.org