CÁC NHÀ KHOA HỌC TẠI CAAS PHÁT TRIỂN BẮP CẢI BIẾN ĐỔI GEN KHÁNG SÂU TƠ (DIAMONDBACK MOTH)

Các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc đã thành công trong việc chuyển gen Bt vào bắp cải để cải thiện tính kháng sâu tơ (Plutella xylostella). Kết quả này được công bố trên tạp chí Scientia Horticulturae. 
Họ chuyển nạp gen gián tiếp thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens để phát triển cây bắp cải chuyển gen với gen Bacillus thuringiensis cry1Ia8. Những cây chuyển gen này có thể kiểm soát được cả ấu trùng sâu tơ nhiễm và kháng Cry1Ac. Kế đến, họ phân tích sự biểu hiện và di truyền của gen Bt trong 4 dòng có 1 bản sao và các con lai hữu tính. Phân tích cho thấy gen chuyển như vậy được chèn vào bộ genome cây cải bắp thành công và di truyền của gen trong thế hệ con lai phân ly theo định luật Mendel. Những dòng cây chuyển gen như vậy biểu hiện sự ổn định về di truyền và được dùng làm dòng cho gen (donor) trong chương trình chọn tạo giống bắp cải.

Tham khảo thêm trên research article.
Nguồn: www.isaaa.org