NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN CHỨA GEN TỪ TẢO CÓ THỂ ĐƯỢC CẢI THIỆN

Các nhà khoa học khai thác các cơ chế độc đáo của các sinh vật khác như tảo để cải thiện năng suất cây trồng. Trong một bài báo viết bởi Luke Mackinder của Đại học York, Chlamydomonas reinhardtii được trình bày như là một nguồn gen tiềm năng có thể giúp cải thiện hiệu suất quang hợp của cây trồng. Bài báo tổng quan được xuất bản trong New Phytologist.

Theo đánh giá, Chlamydomonas CCM (cơ chế tập trung CO2) làm tăng CO2 xung quanh Rubisco, do đó cải thiện quang hợp. Sự tương đồng về tiến hoá giữa tảo và lục lạp của thực vật bậc cao cho thấy rằng không có hoặc rất ít sự thay đổi protein có thể là cần thiết để đảm bảo sự nội địa hoá và chức năng chính xác của các thành phần Chlamydomonas CCM trong các cây C3. Tác giả khuyến cáo tiến hành các nghiên cứu mô hình để hướng dẫn việc chuyển từng bước các thành phần Chlamydomonas CCM sang thực vật bậc cao .

Tham khảo thêm trên New Phytologist.
Nguồn:www.isaaa.org