OGTR ÚC NHẬN ĐĂNG KÝ CẤP PHÉP THƯƠNG MẠI HÓA BÔNG BIẾN ĐỔI GEN

Văn phòng của Cơ quan Quản lý Công nghệ Gen (OGTR) đã nhận được đăng ký xin cấp giấy phép (DIR 157) từ Công ty TNHH Syngenta Australia Pty (Syngenta) để trồng bông biến đổi gen thương phẩm.

DIR 157 về việc thương mại hóa bông biến đổi gen COT102 chứa một gen đã được giới thiệu có khả năng kháng côn trùng và một gen marker chọn lọc kháng thuốc kháng sinh. Nuseed đang tìm kiếm sự chấp thuận cho phát triển thương mại COT102 trong tất cả các khu vực trồng bông của Úc. Bông biến đổi gen và các sản phẩm biến đổi gen sẽ tham gia vào thương mại nói chung, bao gồm cả việc sử dụng làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

OGTR đang chuẩn bị Kế hoạch Đánh giá và Quản lý Rủi ro trước khi hồ sơ đăng ký được đưa ra để lấy ý kiến công chúng và các chuyên gia, các cơ quan và các tổ chức chính phủ vào tháng 12 năm 2017. Sẽ có ít nhất 30 ngày cho việc lấy ý kiến.

Tham khảo thêm thông tin, bao gồm cả đăng ký cấp phép, các câu hỏi đáp, và tóm tắt đăng ký cấp phép, trên trang DIR 157 ở OGTR website.
Nguồn:www.isaaa.org