GEN BDP CỦA CÂY CÀ PHÊ TRONG CÂY ARABIDOPSIS CHUYỂN GEN BIỂU HIỆN KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG TỐT VỚI CÁC ĐIỀU KIỆN BẤT THUẬN PHI SINH HỌC

Những chức năng chuyên biệt của BDP (BURP domain-containing proteins) được người ta xác nhận có trong một số ít loài thực vật, tuy nhiên, vai trò của chúng trong các lại cây trồng vẫn chưa được hiểu rõ, trong đó có cây cà phê (Coffea arabica). Các nhà khoa học thuộc Đại học Quốc gia Chonnam đã nghiên cứu chức năng của C. arabica BDP, CaBDP1, sử dụng cây mô hình Arabidopsis chuyển gen.

Phân tích đầu tiên cho thấy có sự thể hiện của CaBDP1 lấy từ cây cà phê, thể hiện rất rõ khi cây Arabidopsis chuyển gen được xử lý khô hạn, lạnh và mặn, cũng như khi xử lý abscisic acid (ABA). Protein CaBDP1 được quan sát có trong mạng lưới nội chất. 

Biểu hiện lệch (ectopic expression) của gen CaBDP1 trong cây Arabidopsis làm chậm lại sự nảy mầm của hạt cây chuyển gen, dưới điều kiện xử lý phi sinh học và khi có sự xuất hiện của ABA. Tăng trưởng mầm và cây con của cây chuyển gen bị ức chế khi có sự xuất hiện của gen có liên quan đến chu trình truyền tín hiệu ABA điều tiết theo kiểu UP. 

Nghiên cứu này cho thấy gen BDP của cây cà phê  có vai trò quan trọng trong cây Arabidopsis chuyển gen đối với các điều kiện bất thuận phi sinh học thông qua sự điều hòa các protein khác nhau.

 Tham khảo thêm nghiên cứu trên Plant Cell Reports.
Nguồn:www.isaaa.org