ĐÁNH GIÁ HVPAPHY_A – MỘT GEN CỦA CÂY LÚA MẠCH SỬ DỤNG HỆ THỐNG CRISPR-CAS9 VÀ TALEN

Tại Đại Học Aarhus, Inger B. Holme và cộng sự đã sử dụng hệ thống TALEN- và CRISPR-Cas9-kích hoạt các đột biến có chủ đích để nghiên cứu gen phytase của cây lúa mạch HvPAPhy_a. Nhóm này muốn minh chứng enzyme có tên là “PAPhy_a” có vai trò của một phân tử góp phần vào hoạt tính của enzyme phytase trong hạt chín (MGPA), cũng như tầm quan trọng của vùng promoter chứa nguyên tố GCN4, Skn1 và RY, khi gen thể hiện trong giai đoạn đầy hạt. 

Kết quả khẳng định rằng enzyme “PAPhy_a” đóng góp chủ yếu đối vào MGPA khi hạt lúa mạch của các dòng xử lý “knock-out” thể hiện MGPA cực thấp. Các dòng lúa mạch có những đột biến HvPAPhy_a vùng promoter của GCN4/Skn1/RY còn cho thấy có sự giảm đáng kể của MGPA, minh chứng tầm quan trọng của biểu hiện gen HvPAPhy_a. Các hạt đột biến có hàm lượng MPGA rất thấp cho thấy sự nảy mầm sẽ bị trì hoãn so với hạt lúa mạch dạng dại. 

Rất thú vị là, các dòng lúa mạch bị mất đoạn tại vùng downstream của “promoter motif” cũng có hàm lượng MGPA cực thấp, như vậy, GCN4/SKn1/RY motif không chỉ là nguyên tố đáp ứng lại với sự biểu hiện của gen PAPhy_a trong suốt thời kỳ hạt chín. 

Tham khảo thêm nghiên cứu trên Plant Molecular Biology.
Nguồn:www.isaaa.org