THỔ NHĨ KỲ CHẤP NHẬN THÊM BỐN SỰ KIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Công báo chính thức của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố Quyết định về an toàn sinh học của Bộ Nông nghiệp vào ngày 2 tháng 8 năm 2017. Hội đồng đã thông qua bốn sự kiện mới và các sản phẩm của chúng chỉ sử dụng làm thức ăn chăn nuôi: 3 sự kiện đậu tương (MON 87708, BPS-CV127 -9, MON87705), 1 sự kiện ngô (MON87460) và các sản phẩm của chúng.

Vào ngày 11 tháng 5 năm 2015, Hiệp hội các nhà sản xuất và chăn nuôi gia cầm lấy thịt Thổ Nhĩ Kỳ (BesdBir) đã đệ trình hồ sơ lên Ủy ban an toàn sinh học để yêu cầu cấp phép 37 tính trạng sử dụng làm thức ăn chăn nuôi: 9 sự kiện đậu nành, 15 sự kiện ngô, 4 sự kiện cải dầu và 10 sự kiện bông. Năm sự kiện và sản phẩm của chúng đã được phê duyệt vào ngày 16 tháng 7 năm 2015 để sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, bao gồm 3 sự kiện ngô (MIR604, MON 863, T25) và 2 sự kiện đậu tương (MON87701 và MON87701xMON89788). Tám sự kiện, 6 ngô (MON863 x NK603, MON863 x MON810, MON89034 xMON88017, MIR604 xGA21, Bt11xMIR604, MIR162) và 2 đậu tương (A5547-127, 356043)) đã được phê duyệt vào ngày 5 tháng 11 năm 2015 và thêm bốn sự kiện được đưa ra ở trên được chấp thuận vào ngày 2 tháng 8 năm 2017. 20 tính trạng còn lại vẫn đang được Hội đồng An toàn sinh học đánh giá. Với những phê duyệt mới này, hiện có 36 sự kiện biến đổi gen đã được phê duyệt làm thức ăn chăn nuôi ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Quyết định phê duyệt mới nhất và các thông tin khác, tham khảo trên USDA FAS GAIN Report.
Nguồn:www.isaaa.org