NGHIÊN CỨU CHO THẤY NGÔ SMARTSTAX KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC SINH VẬT KHÔNG CHỦ ĐÍCH

Một nghiên cứu mới được công bố và tiến hành bởi các nhà nghiên cứu từ Thụy Sỹ, Cộng hòa Séc và Trung Quốc khẳng định rằng các protein Cry riêng lẻ trong ngô SmartStax không gây hại cho các loài sinh vật không chủ đích mà không nhạy cảm với các protein riêng lẻ. Đây là nghiên cứu đầu tiên điều tra tác động của ngô SmartStax (biểu hiện 6 protein Cry Bt khác nhau để kiểm soát côn trùng thuộc Bộ cánh vảy và bộ hai cánh đối với động vật chân đốt không chủ đích.

Động vật chân đốt được tiếp xúc với cây trồng biến đổi gen (GE) mang tính trạng kháng sâu do có sự biểu hiện kết hợp của nhiều loại protein Cry có nguồn gốc từ Bacillus thuringiensis (Bt). Nhóm nghiên cứu đã theo dõi dòng chảy của các protein Cry khác nhau thông qua chuỗi thức ăn (từ thực vật, động vật ăn cỏ đến động vật ăn thịt) và tiến hành các nghiên cứu về sinh học. Họ phát hiện ra rằng ba côn trùng ăn thịt (bọ cánh gân, bọ rùa, nhện) không bị ảnh hưởng bởi ngô SmartStax.

Tham khảo thêm thông tin về nghiên cứu trên Proceedings of the Royal Society B.
Nguồn:www.isaaa.org