USDA APHIS THÔNG BÁO MỞ RỘNG VIỆC BÃI BỎ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÂY CẢI DẦU BIẾN ĐỔI GEN

Tổ chức Dịch vụ kiểm tra sức khoẻ động vật và thực vật của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA APHIS) đã công bố mở rộng việc bãi bỏ quy định đối với sự kiện cải dầu MS11 biến đổi gen (GE) của Bayer CropScience, để chống lại tính vô sinh và kháng thuốc diệt cỏ.

Trước đây, APHIS đã xem xét và bãi bỏ các tính trạng biến đổi gen trên các giống cây cải dầu biến đổi gen khác, và đã chuẩn bị một đánh giá tương tự về nguy cơ dịch bệnh thực vật (PPRSA), dự thảo đánh giá môi trường (EA), đánh giá sơ bộ về tác động không đáng kể (FONSI) và xác định sơ bộ về tình trạng không kiểm soát. Các tài liệu này đã được xem xét và bình luận công khai 45 ngày từ ngày 12 tháng 4 năm 2017. Sau khi xem xét các nhận xét của công chúng, APHIS đã xác định rằng không có nguy cơ dịch hại thực vật và mở rộng việc bãi bỏ quy định đối với dòng cây cải dầu biến đổi gen.

Tài liệu trên được đăng tải trên USDA APHIS website.
Nguồn:www.isaaa.org