NGA DỰ THẢO QUY ĐỊNH CHO THỨC ĂN CHĂN NUÔI BIẾN ĐỔI GEN

Bộ Nông nghiệp Nga đã soạn thảo 9 văn bản quy phạm về đánh giá an toàn và kiểm tra các sản phẩm biến đổi gen được sử dụng trong thức ăn, phụ gia thức ăn và dược phẩm thú y. Tài liệu soạn thảo cũng được áp dụng cho động vật và vi sinh vật biến đổi gen. Các chức năng của Dịch vụ Thú y và Kiểm dịch động thực vật Liên bang (VPSS) trong việc đánh giá và kiểm nghiệm cũng được soạn thảo trong một văn bản pháp quy.

Các tài liệu này được soạn thảo dựa trên Nghị quyết của Chính phủ số 839 ngày 23 tháng 9 năm 2013, trong đó đã yêu cầu Bộ xây dựng hệ thống đăng ký thức ăn chăn nuôi. Một khi các văn bản dự thảo được thông qua, chúng sẽ có tác động đến sự phát triển và thương mại các sản phẩm công nghệ sinh học nông nghiệp và dược phẩm thú y ở Nga.

Tham khảo bài đăng gốc trên Pork Network. Tham khảo các tài liệu được soạn thảo đã được dịch trong GAIN Report.
Nguồn:www.isaaa.org