BIỂU HIỆN GEN CẢM ỨNG TA-LR34RES TẠO RA TÍNH KHÁNG BỆNH Ở LÚA MẠCH

Gen Ta-Lr34res có khả năng chống lại một phần, bền và rộng đối với một số mầm bệnh nấm trong lúa mÌ (Triticum aestivum). Các dòng lúa mạch chuyển gen (Hordeum vulgare) biểu hiện Ta-Lr34 đã tăng cường khả năng đề kháng với bệnh nấm mốc và bệnh rỉ lá. Mặc dù gen này chỉ hoạt động ở giai đoạn trưởng thành của lúa mì, nhưng Ta-Lr34res đã được đánh giá cao ở giai đoạn cây trong lúa mạch chuyển gen, dẫn đến những tác động tiêu cực nghiêm trọng đối với sự phát triển.

Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu tại Đại học Zurich đã mô tả Ta-Lr34res dưới sự kiểm soát của promoter Hv-Ger4c có thể gây bệnh ở lúa mạch. Các biến thể kết quả cho thấy sức đề kháng chống lại bệnh rỉ lá và bệnh nấm mốc. Các sự kiện được chuyển đổi cũng có sản lượng ngũ cốc tương tự so với các loại hoang dã dễ bị tổn thương.

Những kết quả này cho thấy rằng các hiệu ứng tiêu cực do sự biểu hiện cao của Ta-Lr34res sớm có thể được loại trừ bằng biểu hiện cảm tính mà không ảnh hưởng đến sự đề kháng của bệnh.

Tham khảo thêm thông tin trên Plant Biotechnology Journal
INguồn:www.isaaa.org