OGTR ÚC PHÊ DUYỆT KHẢO NGHIỆM ĐỒNG RUỘNG LÚA MÌ VÀ LÚA MẠCH BIẾN ĐỔI GEN

Văn phòng Quản lý Công nghệ gen của Úc (OGTR) đã cấp giấy phép cho trường đại học Adelaide về việc phát hành hạn chế và kiểm soát lúa mỳ và lúa mạch biến đổi gien đối với khả năng chịu các tác nhân và tăng năng suất phi sinh học.
Khảo nghiệm đồng ruộng (Đơn xin phép DIR 152) được phép tiến hành tại năm địa điểm, với khoảng 3,75 ha cho mỗi mùa vụ (ở tất cả các địa điểm) ở Nam Úc, Tây Úc và New South Wales, giữa tháng 7 năm 2017 và tháng 1 năm 2021 , sẽ đánh giá đặc điểm nông học của lúa mì và lúa mạch biến đổi gen trong điều kiện thực địa. Lúa mì và lúa mạch biến đổi gen sẽ không được sử dụng cho thức ăn cho người hoặc thức ăn chăn nuôi.

Kế hoạch Quản lý Rủi ro (RARMP) gần đây nhất kết luận rằng việc phát hành hạn chế và có kiểm soát này đặt ra những rủi ro không đáng kể đối với con người và môi trường và không yêu cầu các biện pháp xử lý rủi ro cụ thể.

Kế hoạch Quản lý Rủi ro cùng với bản tóm tắt của Kế hoạch Quản lý Rủi ro, tập câu hỏi và câu trả lời về quyết định này và bản sao của giấy phép, có trên trang DIR 152 trong trang web Văn phòng Quản lý Công nghệ gen của Úc.
Nguồn:www.isaaa.org