SCHRABGDI1 CỦA CÀ CHUA HOANG DÃ QUY ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỊU MẶN

Các phản ứng sinh lý của cây trồng đối với điều kiện mặn đòi hỏi hoạt động tuwong hỗ của nhiều gen. Alex San Martín-Davison từ Đại học Talca ở Chile và cs. Đã phân lập một gen bị kích thích bởi mặn từ rễ của cà chua hoang dã, Solanum chilense, được đặt tên là SchRabGDI1.

Phân tích cho thấy rằng các protein mã hóa từ SchRabGDI1 là những chất điều hòa của chu kỳ RabGTPase và đóng vai trò quan trọng trong việc trao đổi chất nội bào. Các dạng biểu hiện của gen cho thấy sự điều tiết sớm trong rễ và lá dưới điều kiện mặn. Sự biểu hiện của SchRabGDI1 trong cây Arabidopsis thaliana làm tăng khả năng chịu mặn. Hơn nữa, các tế bào rễ của cây chuyển gen cho thấy sự tích tụ sodium ở không bảo (vacuoles) khi có stress mặn xảy ra hơn là cây nguyên thủy (wild types). 

Kết quả cho thấy gen SchRabGDI1 có từ những loài thực vật chịu mặn như S. chilense có thể được chúng ta sử dụng để cải tiến tính chống chịu mặn của cây trồng. 

Tham khảo thêm về nghiên cứu trên Plant Science.
Nguồn:www.isaaa.org