BÔNG CHUYỂN GEN LOẠI BỎ GEN BIỂU HIỆN HUỲNH QUANG ĐỎ MỘT CÁCH CHÍNH XÁC NHỜ CHỈNH SỬA GEN BẰNG CRISPR-CAS9

Các nhà khoa học từ Đại học Nông nghiệp Huazhong đã sử dụng hệ thống CRISPR-Cas9 để chỉnh sửa bộ gen của cây bông tứ bội thể (allotetraploid), Gossypium hirsutum, có bộ gen phức tạp. Các kết quả được công bố trên Tạp chí Công nghệ Sinh học Thực vật.

Các nhà nghiên cứu đã xác định đích đến trong gen chuyển nạp ngoại lai Discosoma huỳnh quang đỏ protein2 (DsRed2) và một gen nội sinh GhCLA1.

Kết quả cho thấy các cây trồng đã chỉnh sửa DsRed2 trong thế hệ T0 chuyển ngược lại những tính trạng của nó ở trạng thái nguyên thủy, với huỳnh quang đỏ đã biến mất trong toàn bộ cây. Hơn nữa, kiểu hình và kiểu gen đã bị đột biến được truyền sang thế hệ T1 của chúng. Mặt khác, 75% các cây đã được chỉnh sửa GhCLA1 đã biểu hiện kiểu hình bạch tạng với các nucleotide rõ ràng và sự mất đoạn DNA khá rõ. Hiệu quả cao của việc chỉnh sửa gen (67-100%) tại mỗi vị trí đích. Không có đột biến không chủ đích xảy ra. Kết quả này cho thấy hệ thống chỉnh sửa bộ gen bằng CRISPR-Cas9 có hiệu quả chỉnh sửa genome rất cao và đáng tin cậy đối với loài bông vải dị tứ bội (allotetraploid cotton).
Tham khảo thêm trên Plant Biotechnology Journal.
Nguồn:www.isaaa.org