LIÊN MINH MỚI TÌM CÁCH CẢI ĐẨY MẠNH CẢI TIẾN CÂY TRỒNG Ở CHÂU PHI

Một liên minh quốc tế được thành lập để thúc đẩy cải thiện cây trồng ở vùng hạ Sahara, được thành lập tại Trung tâm John Innes, Norwich, Anh vào ngày 16 tháng 6 năm 2017.

Liên minh Đẩy mạnh Cải tiến Cây trồng ở Châu Phi (ACACIA) nhằm mục đích hỗ trợ các nhà khoa học châu Phi trong nỗ lực của họ để tìm cách giải quyết mối quan ngại về an ninh lương thực bằng cách tối đa hoá tác động của khoa học và công nghệ hiện đại của Trung tâm John Innes ở Châu Phi. Liên minh này được thành lập thông qua nỗ lực của các thành viên sáng lập, bao gồm Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI) và Trung tâm John Innes.

Giám đốc ILRI, Jimmy Smith, nói: "Châu Phi chiếm 1/4 diện tích đất canh tác trên thế giới, nhưng chỉ tạo ra 10% sản lượng nông nghiệp toàn cầu”. Ông nói thêm: "Hợp tác củng cố thông qua ACACIA sẽ tăng cường khả năng tiếp cận các công cụ cải tiến cây trồng vì lợi ích tối đa của các nông hộ nhỏ ở Châu Phi.

Tham khảo thêm thông tin trên John Innes Center website.
Nguồn:www.isaaa.org