TRÌNH TỰ GENOME CỦA TÁO ĐƯỢC CÔNG BỐ

Một tổ chức quốc tế của các tổ chức nghiên cứu từ Pháp, Ý, Đức, Hà Lan và Nam Phi, bao gồm các nhà nghiên cứu từ Đại học& Nghiên cứu Wageningen đã xuất bản một trình tự genome của táo có chất lượng cao.

Trình tự bộ gen cung cấp những hiểu biết mới về tổ chức bộ gen táo. Chín mươi ba phần trăm (93%) của 42.000 gen giả định đã được xác nhận thông qua trình tự RNA. Thông tin này rất hữu ích cho việc xác định các gen quy định tính trạng quan tâm và để phát triển các xét nghiệm chẩn đoán dựa trên DNA có thể đẩy nhanh việc nhân giống các giống mới.

Những hiểu biết mới trong bộ gen táo bao gồm một cái nhìn rõ ràng về mô hình sao chép trong số 17 nhiễm sắc thể của táo. Thông tin này giúp tạo ra các bản sao gen với chức năng tương tự. Các vùng lặp đi lặp lại đã được lắp ráp, và chúng có thể liên quan đến việc điều chỉnh biểu hiện gen. Cuối cùng, một loại trình tự lặp lại được tìm thấy có thể đặc trưng cho đoạn gen trung tâm, có thể dẫn đến những hiểu biết mới về phân chia nhiễm sắc thể và nhân rộng.

Tham khảo thêm thông tin trên Wageningen University & Research.
Nguồn:www.isaaa.org