PHÁT TRIỂN LÚA ĐỘT BIẾN CÓ CHỦ ĐÍCH ĐỐI VỚI GEN AVRXA23 TRÊN CƠ SỞ HỆ THỐNG CHỈNH SỬA GENOME TALENS

TALENS (transcription activator-like effector nucleases) được áp dụng rất nhanh chóng như một công cụ chỉnh sửa genome (genome editing) trong nhiều loài sinh vật. Ccác nhà khoa học Trung Quốc, đứng đầu là Fu-jun Wang thuộc Đại học Quảng Tây và Viện Hàn lâm Khoa học Trung quốc trước đó đã dòng hóa thành công gen “TALE-coding avrXa23” từ vi khuẩn gây bệnh bạc lá lúa Xanthomonas oryzae pv. oryzae và phát triển AvrXa23 trên cơ sở hệ thống chỉnh sửa genome TALENs. 
 
 
Hiện nay, nhóm nghiên cứu này đã sử dụng hệ thống “AvrXa23-based TALENs” nói trên để kích hoạt các đột biến có chủ đích đối với yếu tố phiên mã ERF của cây lúa (ethylene response factor: ERF), gen OsERF922, để phục vụ cho việc trắc nghiệm hiệu quả của hệ thống chỉnh sửa genome này. Một cặp TALENs (T-KJ9/KJ10) được tổng hợp và được sử dụng cho nội dung chuyển nạp. 

Họ quan sát và ghi nhận rằng: tần suất đột biến xảy ra 15% trong mô sẹo (calli) của cây lúa chuyển gen thành công, với sự kiện mất hoặc chèn thêm nucleotide (nucleotide deletion or insertion) tại vùng đích mà người ta mong muốn. Nghiên cứu cho thấy hệ thống chỉnh sửa “AvrXa23-based TALENs” có thể được áp dụng để chỉnh sửa genome có chủ đích tại vị trí mong muốn trong cây lúa. 

Tham khảo thêm về nghiên cứu trên Journal of Integrative Agriculture.
Nguồn:www.isaaa,org