VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP QUỐC GIA ẤN ĐỘ TÁN THÀNH PHÁT HÀNH THƯƠNG MẠI MÙ TẠT BIẾN ĐỔI GEN

Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Quốc gia Ấn Độ (NAAS) đã nhất trí thông qua việc phát hành mù tạt biến đổi gien (Brassica juncea) do Đại học Delhi phát triển trong Đại hội thường niên lần thứ 24 tổ chức tại New Delhi vào ngày 4-5 tháng 6 năm 2017. Là nơi quy tụ các nhà khoa học nông nghiệp hàng đầu, Viện đã đệ trình quyết định về vấn đề mù tạt biến đổi gen cho Thủ tướng Ấn Độ và thúc đẩy quá trình phê duyệt mù tạt biến đổi gen để nông dân có thể canh tác trong mùa Rabi 2017 sắp tới. Công nghệ mù tạt biến đổi gen và Mù tạt lai Dhara (DMH-11) là giống lai dựa trên barnase-barstar đầu tiên cho năng suất cao hơn từ 20-30% so với các giống hiện có, cho phép các nhà chọn tạo phát triển cây mù tạt tốt hơn trong tương lai và sẽ cho phép nông dân tiếp cận với các giống giá rẻ.
Công nghệ mù tạt biến đổi gen được phát triển bởi các nhà khoa học thông qua ngân sách của Hội đồng Phát triển Sữa Quốc gia (NDDB) và Vụ Công nghệ Sinh học (DBT) của Chính phủ Ấn Độ.

Tham khảo thêm thông tin về quyết định của Viện Hàn lâm về Mù tạt biến đổi gen trên NAAS website.
Nguồn: www.isaaa.org