CRISPR-CAS9 VÀ ĐộT BIếN CÓ CHủ ĐÍCH GEN GMFT2A LÀM TRÌ HOÃN TRổ BÔNG ĐậU TƯƠNG

Trổ bông đánh dấu sự chuyển giai đoạn từ tăng trưởng sang sinh dục và có những ảnh hưởng cần phải xem xét trong cây đậu tương (Glycine max).Các nhà khoa học Trung Quốc đứng đầu là Yupeng Cai, đã sử dụng hệ thống CRISPR-Cas9 để tạo ra đột biến có chủ đích đối với gen GmFT2a, một “integrator” trong chu trình trổ bông có tính chất quang chu kỳ của cây đậu tương. 

Giống đậu tương Jack được chuyển nạp ba vectors sgRNA-Cas9 nhắm đích đến tại các vị trí khác nhau của gen GmFT2a. Đột biến trực tiếp tại điểm (site-directed mutations) được người ta quan sát tại tất cả các điểm ấy bằng kỹ thuật phân tích trình tự DNA. Thế hệ đậu nành T1  đồng hợp tử  đối với các “null alleles” của gen GmFT2a đã thể hiện kiểu hình trổ bông muộn trong điều kiện tự nhiên tại Bắc Kinh, TQ. Sự đột biến có chủ đích như vậy còn được thấy có tính di truyền ổn định ở thế hệ T2. 

Sau đó nhóm nghiên cứu đã quan sát cây đậu tương không mang gen chuyển "transgene-clean" đồng hợp tử đối với các “null alleles” của gen GmFT2a và không có bất cứ  thành phần chuyển gen nào trong thế hệ T1 và T2. Các đột biến ấy là thể dùng làm vật liệu bố mẹ cho nghiên cứu sâu hơn chức năng của gen GmFT2a.
 
Tham khảo thêm về nghiên cứu trên Plant Biotechnology Journal.
Nguồn: www.isaaa.org