OGTR AUSTRALIA MỜI NHẬN XÉT CHO KHẢO NGHIỆM CAO LƯƠNG BIẾN ĐỔI GEN

Văn phòng Quản lý Công nghệ gen (OGTR) của Australia đã mời công chúng đóng góp ý kiến của để đánh giá đơn xin cấp phép DIR 153 của Đại học Queensland để khảo nghiệm (hạn chế và kiểm soát phát hành) cao lương biến đổi gen với tính trạng chất lượng hạt.

Khảo nghiệm dự kiến sẽ diễn ra giữa tháng 10 năm 2017 và tháng 6 năm 2020 ở đông nam Queensland. Trong năm đầu tiên, một địa điểm trồng có diện tích lên đến 1 ha. Trong những năm thứ hai và năm thứ ba, có thể lên tới 4 địa điểm với tổng diện tích lên tới 5 ha. Giống cao lương GM sẽ không được sử dụng trong thức ăn của con người hoặc được bán dưới dạng thức ăn chăn nuôi.

Việc tư vấn Kế hoạch Đánh giá và Quản lý Rủi ro (RARMP) đã được chuẩn bị, và một loạt các điều khoản giấy phép dự thảo sẽ hạn chế quy mô, địa điểm và thời gian phát hành, cũng như hạn chế sự tồn tại và lây lan của GMO và các vật liệu di truyền đã được giới thiệu . Cơ quan quản lý mời đệ trình các văn bản để hoàn thiện RARMP, sau đó sẽ thông báo quyết định về việc cấp phép hay không. Tham vấn RARMP và các tài liệu liên quan có trên trang web của OGTR.

Để biết chi tiết, tham khảo DIR 153 trên OGTR website.
Nguồn: www.isaaa.org