CADIR1 - GEN ĐIỀU TIẾT PHẢN ỨNG KHÁNG HẠN CỦA CÂY ỚT

Điều kiện bất thuận do khô hạn làm hạn chế sự tăng trưởng và phát triển của cây, dẫn đến suy giảm năng suất cây trồng. Trước đây, nhiều cơ chất E3 ligases đã được người ta ghi nhận điều khiển phản ứng với điều kiện khô hạn. Hyunhee Joo và Chae Woo Lim thuộc Đại Học Chung-Ang, Hàn Quốc ghi nhận điều ấy trên cây ớt (Capsicum annuum). Khô hạn kích thích RING type E3 ligase 1, CaDIR1, điều tiết phản ứng với điều kiện khô hạn thông qua con đường truyền tín hiệu abscisic acid (ABA). 

CaDIR1 có một domain của protein C3HC4-type RING finger tại vùng định vị ở đầu N, mà chức năng của nó được thể hiện, khi protein  bị phân giải  thông qua việc gắn kết với những ubiquitins tại những protein mục tiêu khác. Các mức độ biểu hiện của gen CaDIR1 đã bị ức chế bởi ABA và được kích hoạt bởi điều kiện khô hạn. Nhóm nghiên cứu đã thực hiện phân tích di truyền nhằm xem xét chức năng của CaDIR1 khi phản ứng với ABA và điều kiện khô hạn. 

Cây ớt bị thao tác làm bất hoạt gen CaDIR1 thể hiện một kiểu hình chịu hạn trong khi sự biểu hiện mạnh mẽ gen CaDIR1 trong cây Arabidopsis biểu hiện một kiểu hình siêu nhạy cảm của ABA (ABA-hypersensitive) khi hạt nẩy mầm, nhưng kiểu hình “ABA-hyposensitive” ấy thể hiện trong suốt giai đoạn cây trưởng thành. Hơn nữa, cây trưởng thành biểu hiện mạnh mẽ gen CaDIR1 còn thể hiện kiểu hình “drought-sensitive” (nhiễm, không chịu hạn). 

Kết quả đã cho thấy rằng chức năng của CaDIR1 là một tác nhân “âm tính” khi phản ứng với điều kiện khô hạn thống qua con đường truyền tín hiệu của ABA. 

Tham khảo bản đầy đủ của công trình trên Frontiers in Plant Science.
Nguồn: www.isaaa.org