CHỌN GIỐNG TRUYỀN THỐNG LÀM THAY ĐỔI THÀNH PHẦN HẠT CỦA NGÔ NHIỀU HƠN SO VỚI CÂY CHUYỂN GEN NHIỀU SỰ KIỆN

Nhóm nghiên cứu của Dow AgroSciences LLC, đứng đầu là Rod A. Herman, đã đánh giá thành phần sinh hóa của hạt ngô biến đổi gen nhiều sự kiện và so sánh với giống ngô lai không biến đổi gen. 
Độ tương đồng về thành phần hạt như vậy của bảy nhóm biến đổi gen chứa sự kiện DAS-Ø15Ø7-1 được so sánh với giống gốc của nó là dòng ngô lai không biến đổi gen, có tính chất gần như đẳng gen  (near-isogenic hybrids: iso-hybrids). Bố trí thí nghiệm theo “scatter plots” để quan sát giữa những dòng ngô lai ấy. 

Thành phần hạt ngô biến đổi gen nhiều tính trạng cùng lúc giống như dòng ngô lai “iso-hybrids”không biến đổi gen của chúng. Do đó, chọn giống không biến đổi gen có khả năng ảnh hưởng đến thành phần của cây trồng hơn các cây chuyển gen hoặc biến đổi gen nhiều sự kiện.

Những phát hiện này có thể là cơ sở để đưa ra câu hỏi về tầm quan trọng của việc yêu cầu các nghiên cứu về thành phần đối với cây trồng biến đổi gen, đặc biệt là đối với các nhóm kết hợp nhiều sự kiện biến đổi gen được tìm thấy trước đây tương tự như  cây ngô lai iso-hybrid.

Tham khảo thêm về nghiên cứu  trên Plant Biotechnology Journal.
Nguồn:www.isaaa.org