XÁC ĐỊNH GEN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG CHỊU LẠNH Ở GIAI ĐOẠN MẠ CỦA CÂY LÚA

Phân lập và nhân vô tính gen chịu lạnh mà chúng có thể biểu hiện khá ổn định trong các nghiệm thức lạnh khác nhau, là công việc rất cần thiết trong chọn tạo giống lúa chống chịu lạnh. Nghiên cứu trước đó đã phân lập được một QTL chịu lạnh ở giai đoạn mạ, qCTS-9, từ một quần thể cận giao tái tổ hợp (RIL) của cặp lai Lijiangxintuanheigu (LTH), chịu lạnh và Shanhuangzhan 2 (SHZ-2), rất nhạy cảm với lạnh. 

Junliang Zhao và cs. thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Quảng Đông đã phân lập được tám gen ứng cử viên trong vùng qCTS-9 thông qua bản đồ QTL và phổ thể hiện gen (expression profiling). Các xét nghiệm đều cho thấy chỉ có Os09g0410300 thể hiện được các phần khác nhau giữa LTH và SHZ-2 khi bị stress lạnh. Hơn nữa, có tương quan thuận giữa sự kích thích lạnh của Os09g0410300 và tính chống chịu lạnh của các dòng RILs. Gen Os09g0410300 thể hiện mạnh mẽ trong cây lúa làm tăng tính chống chịu lạnh ở giai đoạn mạ so với cây nguyên thủy.

 Kết quả cho thấy gen Os09g0410300 là gen có chức năng nằm trong vùng qCTS-9. Xác định gen có chức năng này và phát triển những chỉ thị phân tử đối với gen ấy sẽ giúp cho việc chọn giống chống chịu lạnh ở giai đoạn mạ nhờ chỉ thị phân tử, ở giai đoạn mạ của cây lúa. 

Tham khảo thêm về nghiên cứu trên Plant Biotechnology Journal.
Nguồn:www.isaaa.org