CHỈNH SỬA GEN TRÊN CÂY HOA CÚC CHRYSANTHEMUM SỬ DỤNG NHỮNG GEN CHUYỂN CÓ NHIỀU BẢN SAO LÀM GEN ĐÍCH

Hệ thống CRISPR-Cas9 đã và đang xuất hiện như là một kỹ thuật chính để sáng tạo ra những đột biến có chủ đích trong bộ genome sinh vật. Tuy nhiên, việc du nhập những đột biến như vậy vào các loài cây trồng đa bội cao, đặc biệt là những loài chưa có đủ thông tin về bộ genome của chúng, trở nên vô cùng khó khăn. Mitsuko Kishi-Kaboshi thuộc Tổ chức Quốc gia về Nông nghiệp và Lương thực, Nhật Bản đã cố gắng hoàn thiện công nghệ “chỉnh sửa gen”  thông qua hệ thống CRISPR-Cas9 để đưa vào những đột biến trong cây hoa cúc (Chrysanthemum morifolium), một loài thực vật lục bội thể (hexaploid). 

Họ đã cấu trúc nên một cây hoa cúc chuyển gen biểu hiện protein “yellowish-green fluorescent protein” được mã hóa từ gen Chiridius poppei (CpYGFP). Họ tập trung chỉnh sửa CpYGFP, chọn lọc ra hai “sgRNAs” để sửa tại những vị trí khác nhau của gen CpYGFP. Nhóm nhà khoa học này đã thu nhận được các mô sẹo chuyển gen có chứa gen đột biến CpYGFP (CRISPR−CpYGFP-chrysanthemum). 

Phân tích và quan sát “fluorescence” cho thấy rằng các tế bào mang gen bị đột biến có chủ đích CpYGFP phát triển một cách độc lập  trong tế bào có gen CpYGFP nguyên bản trong một callus. Từ đây, họ thu thập được chồi thân CRISPR−CpYGFP-chrysanthemum có một đột biến trong trình tự gen CpYGFP.
Đây là báo cáo đầu tiên trong chỉnh sửa gen thông qua hệ thống CRISPR-Cas9 đối với cây hoa cúc. 

Tham khảo thêm thông tin trên Plant & Cell Physiology.
Nguồn:www.isaaa.org