VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA HỌ GEN NAC GIÚP NÂNG CAO KHẢ NĂNG KHÁNG HẠN CủA ĐẬU TƯƠNG

Họ gen NAC khá nổi tiếng vì độ lớn, cũng như sự liên quan của nó trong tăng cường tính chống chịu điều kiện bất thuận của thực vật. Mặc dù những hiểu biết về chức năng của protein NAC  chưa nhiều, nhưng người ta cần có một nghiên cứu sâu hơn về khả năng sử dụng of NACs trong cải tiến giống đậu tương (Glycine max) ưu tiên cho tính kháng hạn. 

Reem M. Hussain và cs. thuộc Đại Học Nông Nghiệp Huazhong đã tiến hành phân tích di truyền huyết thống và phân lập ra 139 gen GmNAC. Họ áp dụng kỹ thuật “PCR định lượng thời gian thực” trên mô lá đậu tương của cả hai nhóm giống chống chịu và không chống chịu hạn để phân tích sự thể hiện gen  của 28 gen GmNAC đáp ứng với thiếu nước . Kết quả cho thấy sự thể hiện gen GmNAC tùy thuộc vào từng giống cụ thể. Tám trong 28 gen có chọn lọc (GmNAC004, GmNAC021, GmNAC065, GmNAC066, GmNAC073, GmNAC082, GmNAC083 và GmNAC087) được tìm thấy có mức độ thể hiện cao trong giống đậu tương chịu hạn. Bên cạnh đó, giống đậu tương nhạy cảm với khô hạn biểu hiện mức độ thể hiện gen GmNAC thấp hơn nhiều khi so sánh với giống đậu tương chịu hạn. 

Nghiên cứu này khẳng định các gen thuộc họ GmNAC có thể là tiêu điểm cho nghiên cứu trong tương lai để phát triển giống đậu tương ra sản xuất chịu hạn tốt. Kết quả còn cho thấy có nhiều gen GmNAC phản ứng với thiếu nước so với các nghiên cứu trước đây. Hơn nữa, nghiên cứu còn khẳng định các kiểu gen khác nhau cho biểu hiện kháng hạn khác biệt nhau. 

Tham khao thêm thông tin trên BMC Plant Biology.
Nguồn:www.isaaa.org