PHÁT TRIỂN GIỐNG LÚA ĐỘT BIẾN CÓ MỤC ĐÍCH BẰNG HỆ THỐNG CRISPR-CPF1

CRISPR-Cpf1 là hệ thống CRISPR-Cas mới được xác định, và Cpf1 vừa được người ta sử dụng như một công cụ phục vụ kỹ thuật chỉnh sửa genome của tế bào động vật có vú. Muốn trắc nghiệm mức độ thành công của CRISPR-Cpf1 người ta xem xét sự đột biến có mục tiêu trên cây lúa, theo Rongfang Xu và cộng sự  từ Viện Khoa học Nông nghiệp Anhui, đã chọn ra hai mục tiêu cần phải cải tiến trong genome, đó là gen OsPDS và OsBEL. 

Sau khi chuyển nạp, vùng trọng tâm của OsPDS được xem xét, kết quả cho thấy tính chất đột biến có mục tiêu (targeted mutagenesis) có thể nói đã thành công khi sử dụng hệ thống CRISPR-Cpf1. Phân tích một gen mục tiêu khác, OsBEL, kết quả khẳng định rằng các mutants đã được thực hiện rất hiệu quả khi chuyển nạp chúng vào sinh vật. 

Phân tích sâu hơn cho thấy rằng các phân tử pre-crRNAs có một trình tự lập lại trực tiếp đến toàn bộ chiều dài phân tử lớn hơn so với phân tử crRNAs đầy đủ. Kết quả còn cho thấy hệ thống mới CRISPR-Cpf1 có thể tạo ra những đột biến đặc biệt rất hiệu nghiệm, di truyền được trong cây lúa. 

Tham khảo thêm thông tin tại Plant Biotechnology Journal.
Nguồn:www.isaaa.org