SIÊU BIỂU HIỆN CỦA GEN TAOEP16-2-5B LÚA MÌ CHỊU NÓNG VÀ KHÁNG HẠN TRÊN ARABIDOPSIS

Những điều kiện bất thuận phi sinh học ví dụ như nóng và khô hạn, là những nhân tố chính ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Trong nghiên cứu trước đó, một gen đóng vai trò mã hóa “plastid outer envelope protein” của cây lúa mì (Triticum aestivum), gen TaOEP16-2, đã được xác định. Xinshan Zang và các nhà nghiên cứu trong nhóm thuộc ĐH Nông Nghiệp Trung Quốc đã thực hiện một nghiên cứu nhằm mục đích phân lập và định tính gen TaOEP16-2 này. 

Ba chuỗi trình tự DNA của gen TaOEP16-2 đã được xác định từ cây lúa mì lục bội (hexaploid), định vị trên nhiễm sắc thể 5A, 5B và 5D. Những đồng hợp tử ấy biểu hiện các thành phần hết sức khác nhau khi cho xử lý nhiệt. Gen TaOEP16-2-5B là gen trội, được chọn lọc để phục vụ nghững phân tích sâu hơn. 

Gen TaOEP16-2 được tìm thấy có trong phản ứng của cây đối với tác nhân khô hạn. Gen TaOEP16-2-5B có cùng chức năng khi hạt nẩy mầm kiểm soát ABA giống như gen AtOEP16-2. So sánh với cây nguyên thủy (wild type), cây chuyển gen Arabidopsis biểu hiện mạnh mẽ gen TaOEP16-2-5B đã tăng cường tính chống chịu tác nhân nóng, được minh chứng bằng mức độ cây sống sót, tính bền vững và tính cứng của màng tế bào, hàm lượng sucrose tăng.

Kết quả cho thấy gen TaOEP16-2-5B có thể được sử dụng trong chuyển gen cải tiến giống lúa mì và những giống cây trồng khác. 

Tham khảo thêm tại Plant Science.
Nguồn:www.isaaa.org