NGHIÊN CỨU CHO THẤY NHỮNG TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA VIỆC ÁP DỤNG BÔNG BIẾN ĐỔI GEN Ở BURKINA FASO

Bông biến đổi gen giảm 2/3 lượng thuốc trừ sâu sử dụng, sản lượng cao hơn bông thông thường, và giảm lao động đầu vào ở Burkina Faso. Đây là kết quả của một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học thuộc Đại học Bang Oklahoma và Viện nghiên cứu Nông nghiệp và Môi trường (INERA), Burkina Faso, bao gồm dữ liệu khảo sát trang trại trong sáu năm.
Họ cũng nhận thấy rằng quy mô trang trại không phải là một cản trở đối với việc áp dụng bông biến đổi gen. Tất cả các trang trại, không phân biệt quy mô, đều thu được lợi ích đáng kể từ việc trồng bông biến đổi gen. Kết quả cũng cho thấy rằng lao động có giá trị và được sử dụng hiệu quả hơn trên trang trại bông biến đổi gen thay vì bông thông thường.

Tham khảo thêm trên AgBioForum.
Nguồn:www.isaaa.org