TĂNG CƯỜNG THÀNH PHẦN ACID BÉO TRONG CÂY CẢI CAMELINA BẰNG CRISPR/CAS9

Hệ thống CRISPR/Cas9 là công cụ chỉnh sửa gen rất mạnh mẽ, và những ứng dụng của nó đã và đang được phát triển nhanh chóng. Wen Zhi Jiang và cs. thuộc Đại học Nebraska, đã sử dụng CRISPR/Cas9 đối với gen FAD2 trong cây có hạt cho dầu, Camelina sativa, với hi vọng sẽ cải tiến hàm lượng dầu trong hạt cây ấy. 

Cây Camelina là cây đa bội (allohexaploid), những phân tử “guide RNAs” được thiết kế để cùng một lúc thao tác trên tất cả ba gen đồng dạng của nó “homoeologous FAD2”. Nhóm nghiên cứu đã có kết quả thành công trong việc thu thập hạt Camelina có hàm lượng oleic acid tăng đáng kể trong thành phần acid béo. Sự gia tăng này kết hợp với sự giảm của acid béo không bão hòa, ví dụ như linoleic acid và linolenic acid.

Những thay đổi như vậy của thành phần acid béo cho chất lượng dầu  tốt cho sức khỏe hơn và ổn định về ô xi hơn, đáp ứng với yêu cầu cải tiến sản lượng và hàm lượng hóa chất thương phẩm. 

Tham khảo thêm nghiên cứu trên Plant Biotechnology Journal.
Nguồn:www.isaaa.org