CÔNG CHÚNG CHẤP NHẬN THỰC PHẨM TỪ CÂY TRỒNG CHỈNH SỬA GEN

Các kỹ thuật chỉnh sửa genome, chẳng hạn như hệ thống CRISPR / Cas9, có thể đạt được việc sửa đổi gen mà không chuyển gen và được kỳ vọng sẽ được áp dụng trên diện rộng các loại cây trồng. Tuy nhiên, những người phản đối GMOs cho rằng mọi người ban đầu sẽ do dự để chấp nhận các cây trồng này.
Tetsuya Ishii và Motoko Araki từ Đại học Hokkaido, Nhật Bản tìm ra vướng mắc trong sự chấp nhận của người tiêu dùng đối với các loại cây trồng không chuyển gen được phát triển từ công nghệ chỉnh sửa gen và đưa ra khuyến nghị. Con người không nên giữ mãi thành kiến không có cơ sở liên quan đến loại cây trồng này. Các nhà phát triển cũng nên hướng tới sản xuất các giống với những đặc điểm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, không chỉ đối với nông dân.

Hơn nữa, các nhà phát triển cũng phải kiemr tra đột biến ngoài mục tiêu trong các cây trồng kết quả và bước đầu kiềm chế không để sửa đổi đa gen. Trong điều khoản của quy định, chính phủ nên xem xét tình trạng của chúng và thiết lập các quy định thích hợp. Chính phủ cũng cần thúc đẩy mối liên hệ giữa công chúng và các nhà phát triển.

Nếu mọi người có hiểu biết về lợi ích của cây trồng chỉnh sửa gen và tin tưởng vào các quy định, sau đó cây trồng không chuyển gen có thể dần dần được hòa nhập vào xã hội.

Để biết thêm về nghiên cứu, đọc công bố trên Plant Cell Reports.
Nguồn:www.isaaa.org