CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN LÚA MÌ LỤC BỘI BIẾN ĐỔI GEN KHÔNG CÓ MARKER CHỌN LỌC

Các nhà khoa học của Viện Hàn Lâm Khoa Học Nông Nghiệp Trung quốc báo cáo rằng họ đã có được thế hệ đầu tiên của giống lúa mì lục bội biến đổi gen mà không có marker chọn lọc, được thương mại hóa. 

Lúa mì chuyển gen được tạo ra nhờ chuyển nạp gián tiếp thông qua vi khuẩn Agrobacterium. Chúng được xác định bằng kỹ thuật Quickstix strips, nhuộm màu mô, phân tích PCR, và phân tích Southern. Tần suất hợp nhất trung bình của gen gus (reporter) và gen bar (selectable marker) là 49% trong hai vùng có T-DNA. Hơn nữa, họ còn thấy rằng hiệu quả tạo ra cây không có marker chọn lọc liên quan đến số bản sao chép gen bar được hợp nhất trong bộ gen. Gen bar bị ẩn trong một vài cây chuyển gen, do hiện tượng DNA methyl hóa trong vùng 35S promoter của gen bar.
 
Đọc nghiên cứu tại Plant Biotechnology Journal.
Nguồn:www.isaaa.org