KHẢO SÁT CHO THẤY 2/3 CÔNG CHÚNG ỦNG HỘ CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

Thái độ đối với cây trồng biến đổi gen đã dịu lại đáng kể trong hai năm qua, theo một cuộc khảo sát được tiến hành bởi Populus cho Tạp chí khoa học cây trồng Bayer.
Các cuộc khảo sát trực tuyến đã thu được trên 2.000 phiếu trả lời, trong đó hai phần ba bày tỏ sự ủng hộ đối với thực phẩm biến đổi gen, miễn là các sản phẩm này không gây hại cho sức khỏe cộng đồng và môi trường. Hơn nữa, gần một nửa (44%) nói rằng họ chấp nhận các loại cây trồng đặc trưng, trong khi 10% tin rằng thực phẩm biến đổi gen là giải pháp duy nhất để nuôi sống số dân ngày càng tăng. Chỉ một phần nhỏ (27%) số người được hỏi cho rằng họ không chấp nhận các phương pháp tham gia vào việc sản xuất thực phẩm biến đổi gen.

Để biết thêm thông tin, đọc kết quả công bố tại Populus. Bài báo gốc được đăng tải trên The Times.
Nguồn:www.isaaa.org