CÁC NHÀ KHOA HỌC XÁC ĐỊNH CHẤT DẪN PHÂN TỬ GIÚP CÂY KHÁNG HẠN

Một nghiên cứu mới được thực hiện tại Viện Salk tìm thấy chất dẫn phân tử giúp thực vật chịu đựng các điều kiện bất thuận như hạn hán và nhiễm mặn. Nghiên cứu cho thấy rằng trong áp lực môi trường, một nhóm nhỏ các protein đóng vai trò như chất dẫn để quản lý các phản ứng phức tạp của các cây trồng với các điều kiện bất thuận.
Một trong những chất dẫn đó là axit abscisic (ABA), một hormone thực vật tham gia vào phát triển giống và tối ưu hóa nước. Nhóm đã phân tách ABA từ  Arabidopsis thaliana của cây 3 ngày tuổi và thường xuyên kiểm tra biểu hiện gen ở các thời điểm khác nhau trong 60 giờ. Kết quả thu thập được 122 bộ dữ liệu trong đó liên quan đến 33.602 gen, 3.061 trong số đó được thể hiện ở mức độ khác nhau trong ít nhất một điểm thời gian. Dữ liệu cho thấy một hệ thống phân cấp kiểm soát, với một số protein điều hòa đóng vai trò như các chất dẫn hàng đầu trong việc biểu hiện gen.

Để biết thêm thông tin, đọc tin tức đăng tải tại Salk Institute website.
Nguồn: www.isaaa.org